About

Introduction to directors and supervisors

Posted by:Admin on 2011-03-23
27742
reads
Job TitleName
ChairmanZhou Guangzhou
Vice ChairmenLiao Chaoxuan, Zheng Zhengli, He Mingjin
Executive DirectorsLiu Guolong, Huang Zhihong, Huang Guocang
DirectorsSong Liangzheng, Yu Peiyu, Huang Rongyao, Zhang Qinghua, Chen Wenqing, Su Chongwei, Lin Zhenhong, Zhou Xingguo, Chen Qunda, Chen Pinzhi, Kang Wenchang, Chen Wenhong, Wang Rongji, Cai Yaoxian, Lin Ziping, Guo Baiyan, Li Kuipeng, Sun Zhenyi
Chairman of Executive SupervisorsXu Wenzhi
Executive SupervisorsChen Ruiling
Supervisorsiang Zheming, Wang Guangxiang, Zheng Mingren, Ye Junming, Lin Liguo